تبلیغات
درهای یه وری! - درماندگی یعنی تو اینجایی من هم همین جایم ولی دورم ...
ای كاش كه جای آرمیدن بودی....یا این ره دور را رسیدن بودی
یکشنبه 2 شهریور 1393

درماندگی یعنی تو اینجایی من هم همین جایم ولی دورم ...رفت مسافرت ...

روزهای غریبی است...

اندنامه: فکرش هم سخت است آن مطلب طولانی که ساعتها نوشتم شد همین دو خط قابل انتشار!

خوب نامه: گروه اصلی طرفداری و یک حس خوب وصف نشدنی!