تبلیغات
درهای یه وری! - به نسیمی همه راه بهم می ریزد...
ای كاش كه جای آرمیدن بودی....یا این ره دور را رسیدن بودی
سه شنبه 27 خرداد 1393

به نسیمی همه راه بهم می ریزد...اینکه عنوان پست را شاعری گفته که نامش فاضل است خیلی غمگین انگیز است، فاضل برای من آن نقطه ای بود که می شد در آن آرام بود، می شد کنارش ایستاد و مطمئن شد او برای شادی تو هر کاری خواهد کرد، می شد نگاهش کرد و گفت این همان مردی است که باید باشد، می شد بغلش کرد و فهمید که تنها نیستم ونمی مانم. حالا فاضل تنها ست ...

دیشب راجع به خیلی چیزها حرف زدیم، خندیدیم، هنوز هم او بهترین هم صحبت دنیاست. راجع به حقیقی و فوتبال و خیلی چیزها حرف زدیم، مجبوریم بخندیم و نشان دهیم چیزی نیست، برای من سخت است، ولی این دلیل خوبی نیست که برای او هم سختش کنم!

اندنامه: دوباره بر میگردم به امن آغوشت؟ 
- نه!
+ شک دارم ختم ماجرا اینجاست!