تبلیغات
درهای یه وری! - دلم تنگ شده؟ نمیدونم کاش نشده باشه
ای كاش كه جای آرمیدن بودی....یا این ره دور را رسیدن بودی
جمعه 23 مهر 1395

دلم تنگ شده؟ نمیدونم کاش نشده باشهبیدار نشسته ام و هی تلگرام را نگاه می کنم و منتظر می مانم سین بشود پیام هایی که برایش فرستادم! بعد احساس حماقت میکنم و لپتاپمو خاموش میکنم برم بخوابم، بعد میروم غلتی میزنم و می بینم خوابم نمی آید، می آیم درهای یه وری بنویسم، دلم قدری می گیرد، دوست داشتم با او حرف میزدم ولی یا نیست یا نمیخواهد حرف بزنیم! بعد دوباره احساس حماقت میکنم که چرا خب؟ چرا دوست داری با او صحبت کنی؟ نمی دانم! دوست دارم او را داشته باشم، با او از همه چیز سخن بگویم، در حالی که یک شیشه ای بین ما باشد که لمسی نباشد، فقط صحبت کنیم.