تبلیغات
درهای یه وری! - دیروز!
ای كاش كه جای آرمیدن بودی....یا این ره دور را رسیدن بودی
جمعه 26 تیر 1394

دیروز!دیروز بعد از مدت ها کلی کار انجام دادم خیلی جاها رفتم و به تمام کارهایی که باید رسیدم و کلی از عقب افتاده ها را جبران کردم! خسته شدم؟ بلی خسته شدم مث سگ خسته شدم! نتیجه اش 16 ساعت خواب بی وقفه شد:)) 

دیروز برای اولین بار در یک موقعیتی که ناراحتم کرد قرار گرفتم و به جای ریدن به همه چیز و بدتر کردن همه چیز خونسرد برخورد کردم و رفتم تا بقیه رو ناراحت نکنم، بجاش تو خیابون پاچه 3-4 نفر و گرفتم :دی

دیروز یک دوست خوبی و برای اولین بار دیدم و خیلی خوشال شدم!

دیروز دوباره برای کار در تهران و زندگی مستقل تلاش کردم و تصمیم دارم اگر این بار دوباره رفتم تهران بهتر تلاش کنم و به نتیجه دلخواه برسم.

دیروز وقتی پیراهن ایتالیا را بر تن ممدخانی دیدم حسودیم شد.

دیروز برای اولین بار ساعت ها منتظر اتوبوس شدم که برگردم قم و هیچ اتوبوس و تاکسی حتی نمی رفت قم!

اندنامه: پویا از من چرا عکس نگرفتی آخه؟